متن های عاشقانه

زن های احساساتی را دوست ندارم

زن های احساساتی را دوست ندارم

زن های احساساتی را دوست ندارم ! از همه بیشتر، خودم را … می باید زیادی خوش شانس و خوش بخت و نظر کرده باشی که یکی جفت خودت را پیدا کنی. یکی که همیشه ی خدا طلبکارش نباشی که بدهکارت نباشد، کسی باشد که وقتی از این دست بهش می گویی “دوستت دارم” از آن دست یک “دوستت دارم” پست بدهد . ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

چقدر دوست دارم دوست داشتنت را…

چقدر دوست دارم دوست داشتنت را…

چقدر دوست دارم دوست داشتنت را… چقدر دوست دارم دوست داشتنت را… دوست داشتن تویی که ممنوع ترینی برای من..! چقدر دلم هوایت را دارد… هوای تویی که حق نفس کشیدن در هوایت را ندارم..! چقدر آرامش میدهی به من… تویی که حق آرامش گرفتن از وجودت را ندارم..! چقدر زیبا نوازش میکنی روحم را….. تویی که حق نوازش روحت را ندارم..! چقدر خوب است بودنت… تویی که حق با تو بودن را ندارم..! بیادت و برایت نوشتن زیباست… بخوان و دم مزن! میخواه...

ادامه مطلب

کاش در لغت نامه

کاش در لغت نامه

کاش در لغت نامه ی دهخدا معنی های بیشتری برایِ کلمه ی “خوب” بود… خـــــوب داریم تا خوب… احمقانه نیست؟ کسی که سر در لاک تنهایی فرو برده و هر شب با چشمان قرمز درد را بغل میکند خوب باشد، کسی که دنیا به سازش میرقصد و همه چیزش روبراه است خوب باشد و مُرده ای که دیگر صدایش در نمی آید هم خوب! احمقانه نیست؟ چه چیز این زندگی تجربه ی شیرین دارد؟ بگذریم! منم خوبم… تو هم خوبی… همه چیز خوب است… زندگی که انتها...

ادامه مطلب