متن عاشقانه با عکس

بازهم نیستی

بازهم نیستی

بازهم نیستی چند روز است ندیدمت دلم برای صدایت پرمیکشد ‎ دلم تنگ چشمانت شده است به آروزی دیدارت می خوابم با امید دیدارت چشمانم را بازم می کنم   ‎ امروز روز دیگر و هوا هوای دیگری است‎ بوی عشق می آید ‎ و صدای عاشقی‎ احساس خوبی دارم ‎ تمامت را احساس میکنم‎ عطر تنت تمام اتاق را پرکرده است‎ نمی بینمت اما میدانم که هستی ‎ وقتی درگوشم می گویی دلم خیلی خیلی خیلی برایت تنگ شده است‎ خوشبختی را باتمام وجودم به آغوش میکشم ‎‎ ...

ادامه مطلب