متن عاشقانه با عکس

من‌کسی‌ رادارم

من‌کسی‌ رادارم

من‌کسی‌ رادارم که‌با بسٺن ‌چشمانم 💞حس‌ قشنگ‌ نگاهش رااحسـاس‌میکنم ✨بوی‌نفسهایش‌رامیشنوم من‌کسی‌رادارم کـه 💞حتی‌وقـٺ‌نـبودنم عاشقـم ‌اسـٺ ✨عشـق یعنی همین

ادامه مطلب

من با چشم

من با چشم

مـنـ بـا “چشـمـ” 💛○°بـه حـ ـرفـ هـایٺـ 💗○°گـ ـوشـ میـدهـ 💛○°وقٺـ ـی حـ ـرفـ میـزنـی 💗○°چشـ ـمانٺـ حـ ـرف نـدارنـد

ادامه مطلب

ﺩﻟﻬﺎﯼ ﻣﺎ

ﺩﻟﻬﺎﯼ ﻣﺎ

ﺩﻟﻬﺎﯼ ﻣﺎ ﺩﻟﻬﺎﯼ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺵ ﺍﻣﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ … ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩﻧﻬﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ!

ادامه مطلب